Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Bodiná

Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019: Obec vyseparovala cez MEGAWASTE SLOVAKIA 11,719 ton odpadu. Obec vyseparovala more »

Detaily

Upratovanie kultúrneho domu

Obecný úrad v Bodinej prosí ochotných občanov, ktorí majú v sobotu 8.2.2020 čas, aby prišli pomôcť upratať kultúrny dom. Tí, ktorí majú záujem o využívanie posilňovne, miestnosti pre úniu žien a iných priestorov (muzikantov, futbalistov, členov Dobrovoľného hasičského zboru, mužov i ženy), môžu prísť pomôcť s upratovaním zrekonštruovaného kultúrneho domu v sobotu o 14. hodine. more »

Detaily

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Výstavba amfiteátra v obci Bodiná

Opis predmetu zákazky: Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v technickej správe a v projektovej dokumentáci, ktorú je možné si vyžiadať osobne, poštou alebo emailom na uvedených kontaktných údajoch

Lehota na predkladanie ponúk: do 7.1.2020, čas: do 12:00 hod.


Zmena lekára

Zdravotný obvod MUDr. Daniely Krišťákovej končí k 31.12.2019. Od 1.1.2020 je možnosť vytvoriť nový zdravotný obvod v obci Domaniža s tým, že ak by bol dostatočný počet pacientov z obvodu Prečín a Bodiná, lekár by ordinoval niektorý deň v týždni aj v obci Prečín. Do nového zdravotného obvodu sa môžu nahlásiť aj pacienti od iných lekárov. Ak nebude mať záujem dostatočný počet more »

Detaily