Komunálne voľby 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bodinej:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bodiná:


Plán rozvoja VaK TSK 2021 – 2027

Záverečné stanovisko – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. more »

Detaily